top of page
 • είναι πιστοποιημένα να εφαρμόζουν τις αρχές της SoFIA σε ένα σχολείο

 • βοηθούν τα σχολεία να βελτιώσουν τη συνολική τους ποιότητα εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη όλους τους τομείς της απόδοσης και των προτύπων του σχολείου

 • έχουν παρουσιάσει σε πολλά παγκόσμια συνέδρια τη μοναδική τους τεχνογνωσία και τεχνογνωσία στο μοντέλο εκπαίδευσης και διοίκησης της SoFIA

 •  έχουν συνεργαστεί με εθνικά και διεθνή σχολεία για να τα βοηθήσουν να βελτιώσουν τα δικά τους συστήματα ή να εισαγάγουν νέες τεχνικές και μεθοδολογίες

 • είναι έμπειροι διευθυντές στον τομέα της εκπαίδευσης με πολλές ώρες αξιολόγησης των σχολείων

 • προσαρμόστε τα εγχειρίδια και τις διαδικασίες του SoFIA ώστε να εξυπηρετούν μοναδικά τις ανάγκες κάθε σχολείου

 • να βοηθήσει τα συμμετέχοντα σχολεία να γίνουν μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας κοινότητας μάθησης, μοιράζοντας και ανταλλάσσοντας γνώσεις, τεχνογνωσία και διαχείριση.

 • προσφέρουν ένα υγιές, ρυθμιζόμενο και ολοκληρωμένο μοντέλο διοίκησης που βοηθά τα σχολεία στις καθημερινές τους λειτουργίες και βελτιώνει την απόδοσή τους.

 • αναπτύξουν μια εξελισσόμενη σχέση που βασίζεται στην επιτυχία των υλοποιούμενων έργων και στρατηγικών

 • Η εκπαίδευση είναι αναγνωρισμένη προτεραιότητα

 • Η εκπαίδευση είναι ο δρόμος προς την ισότητα ευκαιριών

 • Η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στις ανάγκες των μεμονωμένων μαθητών

 • Η παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης αλλάζει, άρα στις τεχνολογικές εξελίξεις μετά τον τρόπο που μαθαίνουμε

 • Η παγκοσμιοποίηση του εκπαιδευτικού τομέα αριθμεί πολλούς μαθητές που βαριούνται και εγκαταλείπουν το σχολείο

 • Site Surveys; SoFIA Εκπαιδευτικοί ειδικοί διενεργούν έρευνες τοποθεσιών που εστιάζουν στη συγκριτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών οργανισμών με τις βέλτιστες πρακτικές SoFIA™. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς τους οργανισμούς να εντοπίσουν τους τομείς που πρέπει να αναπτυχθούν για τη βελτίωση των βασικών αποτελεσμάτων.

 • Manuals; SoFIA™ έχει αναπτύξει μια σειρά από εγχειρίδια που χρησιμεύουν ως κατευθυντήριες γραμμές που υποστηρίζουν το μοντέλο εκπαίδευσης και διοίκησης. Αυτά τα εγχειρίδια απεικονίζουν όχι μόνο τα βήματα που απαιτούνται για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων, αλλά και τις σχέσεις των μεταβλητών ώστε οι ενδιαφερόμενοι να κατανοήσουν τη λογική.

 • Βέλτιστες πρακτικές; SoFIA Οι ειδικοί στην εκπαίδευση ζητούν πολλές βέλτιστες πρακτικές. Αυτά έχουν εντοπιστεί και τονιστεί μετά από σημαντική δευτερογενή και πρωτογενή έρευνα. Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές κοινοποιούνται στους συνεργάτες μας ως σημείο αναφοράς για την επιτυχία.

 • Training; SoFIA Εκπαίδευση Οι ειδικοί προσφέρουν σημαντική πρακτική εκπαίδευση σε βασικούς τομείς του μοντέλου SoFIA. Αυτό πραγματοποιείται με τη χρήση εγχειριδίων και βασικών οδηγιών από έμπειρους επαγγελματίες της εκπαίδευσης.

 • Consulting; Η ομάδα μας προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της αξιολόγησης και αξιολόγησης των σχολείων, της εκπαιδευτικής οργάνωσης, της παροχής εκπαίδευσης, της διοίκησης, της εξατομικευμένης μάθησης και άλλων τομέων της εκπαιδευτικής βιομηχανίας.

 • Accreditation; SoFIA Οι ειδικοί στην εκπαίδευση προσφέρουν εκτεταμένη τεχνογνωσία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να πιστοποιηθούν σε συγκεκριμένους τομείς, από τις απαιτήσεις ποιότητας ISO και EFQM έως τις διαπιστεύσεις ποιότητας γλωσσών και προγραμμάτων.

By using SoFIA Education and Administration Model and Innovative practices, a school improves its overall performance in terms of both quantitative και ποιοτικοί δείκτες:

 

 • Αυξημένη εγγραφή και ευαισθητοποίηση σχετικά με το εμπορικό σήμα του σχολείου

 •  Βελτιωμένη συνολική ποιότητα διδασκαλίας και μάθησης όπως ορίζεται από εθνικά ή διεθνή πρότυπα

 • Εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα και αυξημένα έσοδα

 • Βελτιωμένες αναλογίες φοιτητών υψηλής μόρφωσης, ηγετών, δια βίου μαθητών και διεθνούς νοοτροπίας πολιτών

 •  Βιώσιμη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία,

 •  Higher Αποδοχή στο Πανεπιστήμιο, συμμετοχή φοιτητών και επαγγελματική εξέλιξη,

 • Αυξημένη ικανοποίηση των γονέων, των εκπαιδευτικών και του διοικητικού προσωπικού  

 

…δημιουργώντας έτσι ένα δημιουργικό, χαρούμενο, χρήσιμο,

αποτελεσματικό σχολείο.

 • Twitter Clean
 • Flickr Clean
bottom of page