top of page

Χάρτης εκμάθησης

Ο Χάρτης Μάθησης είναι ο πυρήνας του πολυδιάστατου σχεδιασμού ενός σχολείου, που χρησιμοποιείται σε κάθε σχολικό επίπεδο. Παρέχει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πορεία προς τη μάθηση που εκτείνεται και επεκτείνεται από το νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Παρακολουθεί στενά τις προδιαγραφές εκπαίδευσης όπως τα «Κοινά βασικά πρότυπα» και η εκπαίδευση βάσει ικανοτήτων. Αυτό επιτρέπει στους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς να ακολουθούν τα αναμενόμενα ορόσημα προόδου για κάθε θεματική ενότητα του προγράμματος σπουδών από τάξη σε τάξη. Εξισορροπεί δυναμικά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αξίες προς μια καλύτερη μαθησιακή εμπειρία...

 

Η επικοινωνία, η συνεργασία, η κριτική και δημιουργική σκέψη, η πληροφόρηση - σύνδεση - η ανταλλαγή, τα κιναισθητικά χαρακτηριστικά (μεταξύ άλλων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα) είναι απαραίτητα για να προσαρμοστούν οι μαθητές σε συνεχώς μεταβαλλόμενες καταστάσεις και να αντιμετωπίσουν τη δυναμική φύση του κόσμου μας. Μέσω του Learning Map, που συνδέεται οριζόντια με το γνωστικό περιεχόμενο, ενισχύουμε και αναπτύσσουμε δεξιότητες που απαιτούνται στον σύγχρονο κόσμο. Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και προσωπικότητας του μαθητή μέσω της απόκτησης ευαισθησιών για σύγχρονα ηθικά και κοινωνικά ζητήματα είναι επίσης ένας από τους στόχους του SoFIA. Το Πρόγραμμα Αξίες Ζωής, που ενσωματώνεται στον Χάρτη Μάθησης, υλοποιείται μέσα από ένα ευρύ φάσμα πολύπλευρων δραστηριοτήτων που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες κάθε ηλικιακής ομάδας και εστιάζει σε δεξιότητες σημαντικές στην καθημερινή ζωή (π.χ. πολιτιστική και περιβαλλοντική συνείδηση, προσωπική ανάπτυξη, υγιεινή ζωή και βιωματική μάθηση). 

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας εστιάζει στην ευαισθητοποίηση σε βασικούς τομείς όπως: χαρακτηριστικά προσωπικότητας, δεξιότητες, αξίες και ενδιαφέροντα. Οι αναφορές των συμβουλευτικών συνεδριών διεξάγονται από ψυχολόγους και ειδικούς συμβούλους για να αξιοποιήσουν συγκεκριμένους πόρους που οδηγούν σε αποτελεσματικές αποφάσεις σταδιοδρομίας. Οι μικροί μαθητές έχουν λόγο στην καριέρα τους και μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους στόχους τους με μετρήσιμους όρους SMART (Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, Εφικτοί, Ρεαλιστικοί και Έγκαιροι). 

Φυσική αγωγή

ένα υγιές μυαλό σε ένα υγιές σώμα» Το διευρυμένο πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής στοχεύει στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με υγιεινούς και δραστήριους τρόπους ζωής, καθώς και στην οικοδόμηση αυτοπεποίθησης και κοινωνικών αξιών. Από το Νηπιαγωγείο, οι μαθητές υποστηρίζονται για να δημιουργήσουν συστηματικά μια δια βίου θετική προσέγγιση στην υγιεινή δραστηριότητα και ζωή και να ξεπεράσουν τυχόν κινητικές δυσκολίες. Μέσω ισχυρών δεικτών απόδοσης, υπολογίζεται ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) κάθε μαθητή, καταγράφεται το επίπεδο φυσικής του κατάστασης και τα αποτελέσματα αναφέρονται τακτικά. Η Φυσική Αγωγή συσχετίζεται άμεσα με το Πρόγραμμα Αξιών Ζωής, εστιάζοντας σε διεπιστημονικά ζητήματα όπως η διαχείριση του χρόνου και η υγιεινή ζωή.

Καθοδήγηση μαθητών

Το πρόγραμμα Student Mentoring παρέχει ατομική καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλους τους μαθητές ανάλογα με τα ειδικά ταλέντα, τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες τους. Ειδικά προετοιμασμένοι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται να χρησιμεύουν ως μέντορες για να ενθαρρύνουν, να συμβουλεύουν και να «προκαλούν» τους μαθητές να θέσουν τους προσωπικούς τους στόχους και να τους επιτύχουν. Οι μαθητές αποκτούν ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες ζωής για να προωθήσουν την προσωπική τους ανάπτυξη και να ενισχύσουν την προσωπικότητά τους. Η σχέση μεταξύ Μεντόρων, Μαθητών και Γονέων εμπνέεται από την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση, τη δημιουργικότητα και την ειλικρινή επικοινωνία.

Καθοδήγηση δασκάλων

Το πρόγραμμα Teacher Mentoring παρέχει ατομική καθοδήγηση και υποστήριξη σε όλους τους εκπαιδευτικούς ώστε να εκμεταλλευτούν την υποδομή που παρέχεται για να ανταποκριθούν στις υψηλότερες προσδοκίες των μαθητών. Με 7 αλληλένδετες δραστηριότητες και διαδικασίες, οι δάσκαλοι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και έχουν μια κουλτούρα δια βίου μάθησης.

Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)

Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης αξιολογεί συνεχώς τα διεθνή εκπαιδευτικά συστήματα και σαρώνει προσεκτικά τις τελευταίες παγκόσμιες τάσεις, τις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές και τις καλύτερες παιδαγωγικές μεθοδολογίες για να βελτιώσει το Πλαίσιο της SoFIA. Σε μαθητικό επίπεδο, είναι απαραίτητο να συμμετέχετε σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα που συμμορφώνονται με τις πιο σύγχρονες εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες εκπαιδευτικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων, οι μαθητές αυξάνουν την ευαισθητοποίησή τους για νέες κουλτούρες και μεθόδους εργασίας, τις οποίες ενσωματώνουν στην καθημερινή τους ζωή όχι μόνο ως φοιτητές αλλά και ως επαγγελματίες.

Χάρτης διαδικασίας

Η παρουσίαση όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών με πλήρη λεπτομέρεια και βάθος και η συνεχής παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας όλων των τμημάτων και προγραμμάτων βοηθά έναν οργανισμό να διατηρήσει υψηλές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα. Ο Χάρτης Διαδικασιών επιτρέπει σε έναν οργανισμό να γίνει πιο αποφασιστικός στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε οργανωτικής αλλαγής, να ελαχιστοποιήσει το λειτουργικό κόστος, να μεγιστοποιήσει τα έσοδα, να μετρήσει συστηματικά την απόδοσή του και να συγκρίνει με σημεία αναφοράς και, τέλος, να ανακαλύψει ευκαιρίες ανάπτυξης και να εντοπίσει τομείς προς βελτίωση. Οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) που συνδέονται με κάθε διαδικασία διασφαλίζουν υψηλή απόδοση και συνεχή βελτίωση σε όλα τα εκπαιδευτικά και διοικητικά επίπεδα.

  • Twitter Clean
  • Flickr Clean
bottom of page